Beretninger for 2018

Baaring Forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 20 februar
2019.
Formandens beretning.
Der har været en del at se til i 2018.
I januar blev gulvet i lille sal slebet og lakeret, og sidst i maj blev desuden
gulvet i store sal renset og lakeret. Begge dele for midler søgt ved og fået
igennem småprojektpuljen i Middelfart kommune. Det var BT gulve der
fik opgaven.
Med 10.000 kr fra Middelfart sparekasse blev der i foråret anlagt ny
containerplads med fliser og thujaer rundt om. Vi fik ændret 2 containere
til 1 med lås.
Bent Claudi Lassen fra Lykkegaard syntes, at beplantningen kunne være
kønnere, så han sponsorede kirsebærlaurbærplanter til at skærme pladsen
af med. Vi skulle ikke engang selv plante dem. Det havde han en ansat til.
Det er vi rigtig glade for, og det er blevet rigtig pænt.
Dan Jensen, ansvarlig for de grønne arealer i Middelfart kommune, spurgte
vi om opsætning af et affaldsstativ til hundehømmere og andet affald på
vores containerplads. Det lykkedes. Der blev flyttet et fra et andet sted i
byen. Det har vist sig at være en god ide.
Sidste år blev der udenfor malet gelænder, vinduer og hoveddør ud til
Middelfartvejen. Lille sal havde en revne i væggen, den blev repareret,
tapet udskiftet, vægge, rør og paneler malet. Desuden blev en del døre
smårepareret og pletmalet. Revner i panelerne i store sal blev fuget. For
nylig er panelerne blevet malet. Væggene ned til toiletterne så ikke kønne
ud. Træpanelet på højre side havde huller, og der var fugtskader nederst.
Trævæggen blev fjernet og væggen pudset op. Der blev ryddet op på loftet
over stolerummet, og nu indrettet til motionsholdets store bolde.
Til ekstrarengøringen fik jeg god hjælp af Kirsten fra motionsholdet. Hun
turde godt stå øverst på stigen og skrue pærerne af, så de kunne blive tørret
af med en fugtig klud.
I marts fik vi et par ekstraregninger. Reparation af opvaskemaskine m.m.
Det viste sig, at et gummirør til opvaskemaskinen var i stykker, og at det
tydede på, at vi havde haft besøg af en mus eller rotte. Fat i Antimex,
rottebekæmpelse og ja vi havde haft besøg og hvor var den? Et
entreprenørfirma fandt og gravede brønden fri. Antimex kom derefter og lagde røg ind i rørene. Det viste sig, at der ikke var nogen rotte indenfor.
Alle indgange til huset skulle lukkes permanent, trådnet i tagnedløbsrør og
der blev fabrikeret firkanterede jern”vinduer” med små huller i, der blev
skruet ind i alle ventilationshuller rundt i soklen på forsamlingshuset.
Antimex ringede flere gange for at være sikre sig, at alt var som det skulle
være.
Forsamlingshuset og motionscafeen gik sammen om at invitere til en gratis
aften: Titlen var ”Instruktører fra Hjerteforeningen i Middelfart vil helt
gratis demonstrere livreddende førstehjælp. Bagefter får holdet mulighed
for at afprøve det viste.” Det blev en hyggelig aften og motionscafeen gav
gratis kaffe og kage.
I april kom der en invitation til generalforsamling i ” De fynske
Forsamlingshuse”, som vi er medlem af. Vi var to, der kørte til Vejle
Allested forsamlingshus. Der fik vi lidt indblik i, hvad der foregår på
landsplan. F.eks.: I 2017 forsvandt 130 forsamlingshuse, til dels fordi de
ikke fik støtte fra deres kommuner. En anden oplysning var at;
Forsamlingshuse med max 150 personer uden eftersyn af El skal have et
eftersyn hvert 2. år af en elektriker ( Beredskab Fyn ). Der er andre krav
når man kommer over de 150 personer. Man skal godkendes og en
elsikkerhedsattest skal ophænges synligt.
Vi har investeret i glas, kopper, fade m.m, så der er service til 120
personer. Der er købt et headset og en batterilampe til gårdmiljøet. Vi har
fået 2 rulleborde helt gratis – tak for det. (Inden da havde vi søgt via en
fond og fik afslag. )
Efter at have mistet Vestfynsavisen, har vi valgt ikke at annoncere i
Melfarposten, bortset fra til vores generalforsamling.
Vi har søgt penge til 3 projekter: køkkenvinduer, køkken og tag.
Småprojekt puljen 2019: søgt til vinduer, som vi lige her 1. februar har
fået besked på. Et Ja.
Søgt penge til køkken hos Nordea, men fik afslag i oktober. Søger nu hos
EnergiFyn.
Jens Kristian søgte distriktspuljen om penge til tag. Det er blevet til en
længere sag. Søgte til eternittag, fik et ja og skulle selv skaffe 50 % . Så
kom der krav fra teknisk forvaltning om, at det skulle være skifer eternit,
der er 50 % dyrere. Så der tabte vi lige modet. Vi to formænd skrev tilkommunaldirektøren og forklarede vores situation. Nu blev kravet, at taget
skal udføres med natur- eller eternitskifer og udføres efter gældende
håndværksnormer af blikkenslager. Jens Kristian har arbejdet meget med
sagen, kontakte firmaer, priser o.s.v.
Taget er virkelig i elendig forfatning, og der er konstant en, der ligger oppe
under taget og tætner huller med tjære.
Vi er klar over, at vi selv skal skaffe mange penge. Og det er længe siden
at vi bad om hjælp til hvordan. Bo Dam har et oplæg til hvordan en
indsamling af penge til tag kan se ud.
Efter sidste generalforsamling fik vi en ny udlejer, Michael Yde Katballe.
Det er noget af en post at overtage. Heldigvis ville Anders, husets tidligere
udlejer, gerne sætte ham ind i sagerne. Anders var også med i arbejdet
vedr. gennemgang, ændringer og forbedringer af dokumenter på
hjemmesiderne. Der blev taget stilling til nye udlejningspriser, ud fra hvad
andre forsamlingshuse tager. Det er p.t. besluttet ikke at udleje til
ungdomsfester. Der er udfærdiget checklister, brugsanvisninger og
vejledninger til lejer og udlejer. Medlemskontingent blev sat til 100 kr pr.
husstand, som alene er til for at støtte forsamlingshuset, uden fordel ved
leje af huset. Vi vil gerne have flere medlemmer og vi forsøgte at skaffe
medlemmer ved at lægge flyers i sognebladets septemberudgave.
Der er en god og stabil indtægt fra Motionscafeen, der bidrager med 20 kr
pr motionist pr. gang. En anden sikker indtægt er gennem OK, som også er
stigende.
Huset har været udlejet til privatfester o. 30 gange i 2018. Lidt mindre end
forventet, og årsagen er måske at vi lukkede af for ungdomsfester, som
blev lidt for vilde, – at det gik ud over huset og naboer.
De færre udlejninger, betyder mindre rengøring efter fester, og det betyder
at vi nu mister Lene, der ikke ønsker mindre rengøringstimer.
Efterskolens støttekoncert d. 7. december gav god omtale, og jeg er
personlig glad for at vi lånte dem huset vederlagsfrit, så der kunne komme
støttekroner ind til skolen.
Der er afholdt 10 bestyrelsesmøder i 2018.
De to bestyrelser holder møde sammen og fordeler opgaver på tværs af
bestyrelserne. For at have styr på de faste opgaver, så er de fordelt påbestyrelsesmedlemmer. Vores udlejer Michael får støtte og hjælp af Helle
til udlejning af huset. Tak til Helle, som jo ikke er i bestyrelsen pt.
Tak til jer alle i begge bestyrelser, der frivilligt bruger fritid på at hjælpe
forsamlingshuset.
Tak til Jens Kristian der ofte må lægge øre til mine forslag.
Jeg vil gerne takke for de private bidrag, der er givet i løbet af 2018.
Sidst og ikke mindst vil jeg takke Jan for en stor indsats igennem mange
år. Han er flyttet til Odense og ønsker ikke genvalg. Han har været både en
fantastisk støtte for mig og har passet de opgaver, han har påtaget sig. Jeg
vil savne dig Jan.
Ulla Pedersen
Formanden for driften

Formands beretning for støtteforeningen for Båring forsamlingshus.20. februar 2019.
Det var en klar succes sidste år, at koble fællesspisning og generalforsamling, så som I ser, har
vi gjort det samme i år.
Fællesspisningerne er stadig velbesøgte og alle der har hjulpet ved fællesspisningerne skal have en stor tak for indsatsen. Det skal vi klart fortsætte med, da de både udbreder kendskabet til vores hus og også giver et overskud. Vi dækker fortsat kun op til nøjagtig det antal, som er tilmeldt. Til gengæld holder vi bordenderne fri så vi hurtig kan sætte ekstra kuverter på og dermed sikre, at de der ønsker, at side sammen også kan gøre det. En stor tak til Erik, som oftest spiller til fælles sangene.
Næste fællesspisning er fastsat til den 7-5, hvor vi som altid håber på stor deltagelse.
Motions cafeen tirsdag og fredag formiddag er blevet stabil. Der kommer nu ca. 20 motionister hver tirsdag og noget færre om fredagen, så en stor tak til Carl-Erik Ravn, som sætter alle motions folkene i gang. Nye deltagere er selvfølgelig altid velkommen. Første gang er gratis, men ellers lægger man en rund tyver hver gang man deltager.
Fastelavnsfest og juletræsfest prøver vi også at holde fast i for at få forsamlingshuset vist frem og for at give deltagerne nogle gode oplevelser, der forhåbentligt styrker fællesskabet i vores lokalsamfund. Der har været god tilslutning af børn, forældre og bedsteforældre, så målgruppen er nået. Det er dejligt, at der er yngre kræfter, som vil stå for disse fester, så en stor tak til Helle, Eva og Mette.
Også tak til Båring Asperup Sangkor for samarbejdet om Syng Dansk aften, der i år blev
afholdt sammen med en fællesspisning. Desværre ser det ikke ud til at sangkoret kommer i gang igen. Det blev nedlagt den 4. februar, men med en kattelem, det næste års tid for at kunne genopstå. Derfor har tidligere kormedlemmer og støtteforeningen arrangeret sangaften den 8. april under ledelse af Jane Laut, hvor alle er velkomne.
Den 30. marts har vi igen dilettant i forsamlingshuset og håber på en rigtig god opbakning. På forhånd tak til dilettantholdet.
Loppemarked har vi planlagt, at prøve igen lørdag den 17. august, idet vi skal gøre meget mere ud af reklame. Tak til Lisbeth og Jørgen fordi vi fortsat må opbevare effekter til loppemarkedet.
Endelig skal der lyde en tak til OK for sponsor kroner og alle opfordres til at få kontokort hos OK så I dermed støtter Forsamlingshus og gymnastikforening.
Alle medlemmer af driftsbestyrelse og støtteforenings bestyrelse skal have stor tak for indsatsen. Formelt er vi og skal vi være to bestyrelser, men i det daglige har samarbejdet været så godt, at det kan være svært at skelne.
Jeg håber på en god debat med idéer til hvad vi kan gøre/arrangere for at få mere liv I Båring Forsamlingshus.

Tak for ordet.

Jens Kristian Fonnesbech
Formand for støtteforeningen.