Referat generalforsamling 27. februar 2018

Referat af generalforsamlingen i Båring Forsamlingshus drift og Støtteforeningen for Båring Forsamlingshus tirsdag den 27. februar 2018 kl. 20.00

1. Valg af dirigent: Peter Josiasen blev valgt.

2. Valg af referent: Kaj B. Pedersen blev valgt.

3. Formændenes beretning:
Formanden for forsamlingshuset beretning blev godkendt
Formanden for støtteforeningen beretning blev godkendt

4. Kassereren aflagde regnskab og fremlagde næste års budget:
Begge regnskaber blev fremlagt – først husets og dernæst støtteforeningens.
Begge regnskaber og budget blev godkendt.

5. Medlemskontingent:
Medlemskontingent blev ændret til 100 kr. pr. husstand pr. år uden nogen form for rabat. Da rabatten før oversteg medlemskontingentet blev det udnyttet og var derfor en udgift for forsamlingshuset.

6. Indkomne forslag: Der var ingen

7. Valg Driftsbestyrelsen:
Som ny i bestyrelsen blev Michael Yde Katballe valgt
Ulla Pedersen (blev genvalgt)

Valg i støtteforeningen:
Jens Kristian Fonnesbech (blev genvalgt)
Søren Rasmussen (blev genvalgt)
2 suppleanter blev valgt: Lennart Holmgaard Nielsen og Tommy Hansen

8. Valg af revisorer: (fælles for begge foreninger)
Jørgen Nygaard og Berit Lillelund Pedersen blev genvalgt
Der blev ikke valgt revisor suppleant

9. Eventuelt:
Der blev foreslået at omdele en flyer med opfordring til at blive medlem eller evt. forsamlingshusets folder med samme opfordring. Eventuelt vedlagt sognebladet.
Der blev gjort opmærksom på at der er ikke mange loppeeffekter på Ringstedgaard.