Vedtægter Driften

Vedtægter for Institutionen Båring Forsamlingshus

Besluttet og godkendt på generalforsamling 20. februar 2019
§1 - Navn og hjemsted
Stk. 1 Institutionens navn er: Institutionen Båring Forsamlingshus,
beliggende Middelfart vej 97, matr. nr. 5d, Båring by, 5466 Asperup.
Stk. 2. Institutionens hjemsted er Middelfart kommune.
§ 2 - Institutionens formål
Stk. 1 Institutionens formål er at støtte, drive, vedligeholde og opretholde Båring Forsamlingshus,
beliggende Middelfart vej 97, 5466 Asperup, som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de
lokale behov for møder, arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig,
idrætslig eller selskabelig art. Institutionen understøtter samhørigheden og et aktivt fællesskab
mellem lokalsamfundets beboere.
§ 3 - Institutionens medlemskab af organisationer m.v.
Stk. 1 Institutionen kan være tilknyttet Landsforeningen Danske Forsamlingshuse.
Tilknytningen besluttes af bestyrelsen.

§ 4 - Medlemskreds og kontingent
Stk. 1 Som medlemmer kan optages enhver, der støtter institutionens formål, som omtalt i § 2, stk. 1
og som opfylder denne paragraf samt støtteforeningens § 4 (Medlemskreds og kontingent).
Medlemskab tegnes via Støtteforeningen for Båring Forsamlingshus.
Stk. 2 Medlemsbeviser, som er udstedt efter tidligere vedtægter fra før 1. marts 2012, kan i løbet af
2012 konverteres til nyt medlemskab til ”Støtteforeningen for Båring Forsamlingshus” i henhold
til de nærværende vedtægter samt tilhørende vedtægter for ”Støtteforeningen for Båring
Forsamlingshus”, hvormed medlemmet opretholder stemmeret til såvel generalforsamlingen for
støtteforeningen som til generalforsamlingen for Båring Forsamlingshus efter bestemmelserne i
det nye sæt vedtægter af marts 2012.
Stk. 3 Fra 1. januar 2013 og frem er de tidligere tegnede livslange medlemskaber ugyldige.
Båring d. 6. marts 2012
§ 5 - Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er institutionens højeste myndighed.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes senest 31. marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved
A. skriftlig indkaldelse til medlemmerne via E-mail og ved
B. bekendtgørelse i lokale medier.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest
7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3 Forslag til ændringer af gældende vedtægt skal dog skriftligt indgives til formanden senest 21
dage før generalforsamlingen for at kunne adviseres på indkaldelse til pågældende
generalforsamling.
Stk. 4 Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, der er registreret for indbetaling eller kan
fremvise kvittering for betalt kontingent til støtteforeningen for perioden henover tidspunktet for
generalforsamlingens afholdelse.
Hver medlemshusstand har alene én stemme.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning og godkendelse heraf.
4. Kasserens beretning, herunder fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab,
samt fremlæggelse af næste års budget.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6, stk. 2 og 3 for 2 år.
7. Valg af 2 antal bestyrelsessuppleanter for 1 år.
8. Der vælges 2 revisorer, som afgår på skift hvert andet år.
9. Valg af en revisorsuppleant.
10 Evt.
Stk. 6 Dirigent og referent godkender referatet som offentliggøres på forsamlingshusets hjemmeside for livet
i Båring Forsamlingshus.
Stk. 7 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende. Afstemning foregår normalt ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning anvendes alene:
 Hvis vedtægterne bestemmer det
 Hvis mindst et af de fremmødte medlemmer kræver det
Når medlemmer undlader at stemme, hverken stemmer for eller imod eller afgiver ugyldige
eller blanke stemmesedler, medtælles disse ikke i antallet af afgivne stemmer.
Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis den finder det nødvendigt
eller når mindst 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom og
angiver punkt(er) til behandling. Indkaldelsen skal angive det/de punkt(er),der er til
behandling, og alene disse kan behandles.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden fire uger efter begæring er fremsat
herom.
§ 6 - Institutionens daglige ledelse
Stk. 1 Institutionens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer og 2
suppleanter, der for medlemmernes vedkommende vælges af generalforsamlingen for 2 år ad
gangen og afgår skiftevis.
Stk. 2 Der vælges på lige år 2 antal medlemmer gældende for 2 år.
Der vælges på ulige år 3 antal bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Stk. 3 Der vælges for ét år 2 suppleanter, som deltager efter eget valg i bestyrelsesmøder mm.
Stk. 4 Bestyrelsen leder institutionen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fordeler
andre bestyrelsesopgaver imellem sig senest en uge efter generalforsamlingens afholdelse.
Der må mellem formand og kasserer ikke være personsammenfald.
Stk. 6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når den er
indkaldt til møde efter de regler, der er fastsat herfor og hvor mindst halvdelen (3) af
medlemmerne er til stede.
Stk. 7 Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
Beslutninger forudsætter, at mindst halvdelen (3) af medlemmerne har stemt herfor. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 8 Formanden sikrer for, at der føres referat over bestyrelsens beslutninger.
Vedtægter for ”Institutionen Båring Forsamlingshus” pr. marts 2012 Side 4
Stk. 9 Bestyrelsen udpeger hvem, der bemyndiges til at forestå udlejningen af Båring Forsamlingshus efter
regler, bestyrelsen fastsætter, ligesom bestyrelsen påser at udlejningen sker inden for disse rammer og som er
angivet i § 2 (Formål).
Bestyrelsen kan afvise eller kræve lejemål afvist, hvis et sådant ikke anses at være i
overensstemmelse med § 2 eller et flertal i bestyrelse har begrundet tvivl om, at lejer vil
udsætte hus og inventar for overlast.

§ 7 - Regnskab og revision
Stk. 1 Institutionens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2 Regnskabsåret følger kalenderåret, dvs. 01. januar til 31. december.
Generalforsamlingen vælger for 2 år 2 revisorer, ét hvert år, til at revidere regnskabet og en
revisorsuppleant til at indtræde om nødvendigt.
Der kan aldrig udbetales overskud til medlemmerne, ligesom indbetalte beløb for
medlemsbeviser ikke kan genudbetales.
Stk. 3 Revisorpåtegnet regnskab skal foreligge senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4 Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
§ 8 - Tegningsregler
Stk. 1 Institutionen tegnes i det daglige af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses
forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2 Kassereren administrer institutionens bankkonti, hvortil også formanden har fuldmagt.
Sekretæren har observationsadgang.
Stk. 3 Formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i
forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, kan på institutionens vegne, efter bemyndigelse fra
generalforsamlingen, pantsætte, optage lån eller lign. transaktioner i Båring Forsamlingshus,
Middelfart vej 97, matr. nr. 5d, Båring by, 5466 Asperup, jf. § x, stk. 9.
Driftslån til ekstraordinære udgifter vedr. nødvendig reparation eller vedligeholdelse af hus eller
inventar kan optages på op til 25 % af seneste offentlige vurdering mod pant i Båring
Forsamlingshus uden generalforsamlingens forudgående godkendelse.
Låneoptagelse eller pantsætning derudover kræver en generalforsamlingsbeslutning.

§ 9 - Hæftelse
Stk. 1 Institutionen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til
økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem, med
mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved en retsstridig handling.

§ 10 - Vedtægtsændringer
Stk. 1 Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for vedtægtsændringen/-erne.
Vedtægtsændringer behandles på en generalforsamling,
hvis medlemmerne senest 14 dageforud er indkaldt med dagsorden og forslagenes
indhold senest 7 dage før generalforsamlingen
er tilgængelige pr. E-mail eller kan rekvireres på oplyst sted i lokalområdet.
Såvel bestyrelse som medlemmer kan indgive forslag om vedtægtsændringer. Forslag til
vedtægtsændringer skal afleveres skriftligt til formanden senest 21 dage før
generalforsamlingen.

§ 11 – Opløsning
Stk. 1 Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed for at drive
Båring Forsamlingshus, indkaldes der pr brev, E-mail og/eller husstandsomdeling til en
ekstraordinær generalforsamling med nærmede oplysning om situationen, evt. for at få valgt en
ny bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt eller opgiver en nyvalgt bestyrelse, indkaldes der til en
ekstraordinær generalforsamling. En opløsning kan vedtages med almindelig flertal.
Stk. 2 Evt. overskud/formue går ved opløsning af institutionen med generalforsamlingens godkendelse til
almennyttige formål i lokalsamfundet eller andre specifikke formål.
§ 12
Denne vedtægt er i henhold til Båring Forsamlingshus’ vedtægter § 10 indgivet som forslag til
vedtægtsændring til den hidtidige vedtægt af 1-3-2012 og vedtaget på den ordinære
generalforsamling den den 20. februar 2019, hvorved nærværende vedtægt straks træder i kraft til fuld
og hel erstatning af tidligere vedtægter.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. februar 2019.

Båring, den 20-02-2019.

Dirigent: Berit Lillelund Pedersen

Referent: Kaj Birkelund Pedersen