Vedtægter støtteforeningen

Vedtægter for Støtteforeningen Båring Forsamlingshus
Behandlet og godkendt på generalforsamling 20. februar 2020

§1 – Navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er: Støtteforeningen for Båring Forsamlingshus, beliggende Middelfart vej 97, matr.
Nr. 5d, Båring by, 5466 Asperup.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart kommune.
§ 2 – Foreningens formål
Stk. 1 Støtteforenings formål er at udvikle, gennemføre og understøtte aktiviteter, der kan medvirke
til at opretholde, modernisere og udvikle Båring Forsamlingshus, beliggende Middelfart vej 97,
5466 Asperup, som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for møder,
arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, idrætslig eller selskabelig art.
Foreningen understøtter samhørigheden og et aktivt fællesskab mellem lokalsamfundets
beboere.
§ 3 – Foreningens medlemskab af organisationer m.v.
Stk. 1 Støtteforeningen kan, via forsamlingshusets medlemskab, være tilknyttet Landsforeningen
Danske Forsamlingshuse.
§ 4 – Medlemskreds og kontingent
Stk. 1 Som medlemmer kan optages enhver, som støtter foreningens formål, som omtalt i § 2, stk. 1,
og opfylde bestemmelserne i § 4.
Personer, der ikke er medlem, har dog samme adgang til at deltage i foreningens åbne arrangementer.
På generalforsamlinger har støtteforenings medlemmer såvel taleret som stemmeret, ligesom
de er valgbare.
Ved afstemning har hver husstand af støtteforeningen alene én stemme.
Stk. 2 Medlemmer er de, som har købt et eller flere støttebeviser. Medlemskaber kan være på navn
eller omfatte husstande.
Støttebeviser kan ikke overdrages ved salg, gave eller arv.
Stk. 3 Medlemsbeviser kan erhverves af enhver myndig person eller husstand med tilknytning til
Båring-Asperup lokalområde.
Medlemskabet sker med bestyrelsens godkendelse. Afslag på medlemskab kan indbringes for
næste ordinære generalforsamling.
Stk.4 Medlemskab er gældende fra det tidspunkt, at indbetalingen er kommet kassereren i hænde og
12 måneder frem, dato til dato.
Stk. 5 Det årlige kontingent for medlemskab fastsættes for et år ad gangen på den ordinære
generalforsamling og med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.
Kontingentets størrelse besluttes på et separat dagsordenspunkt og ved indstilling fra
bestyrelsen.
Stk. 6 Medlemskabet tegnes i støtteforeningen og giver samtidigt medlemskab af forsamlingshuset og
dermed stemmeret på støtteforeningens generalforsamling såvel som på forsamlingshusets
generalforsamling, der afholdes i umiddelbart forlængelse af hinanden.
Stk. 7 Ekstraordinært kontingent kan alene besluttes opkrævet, hvis der på generalforsamlingens
dagsorden er optaget et forslag herom.
§ 5 – Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er Støtteforeningens højeste myndighed.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes senest 31. marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved
A. skriftlig indkaldelse til medlemmerne via E-mail, husets hjemmeside og ved
B. bekendtgørelse i lokale medier.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest
7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3 Forslag til ændringer af gældende vedtægt skal dog skriftligt indgives til formanden senest 21
dage før generalforsamlingen for at kunne adviseres på indkaldelse til pågældende
generalforsamling.
Stk. 4 Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, der kan fremvise kvittering for et betalt
kontingent. Hver husstand med betalt medlemskab har én stemme.
Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.

Stk. 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning og godkendelse heraf.
4. Kasserens beretning, herunder fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab,
samt fremlæggelse af næste års budget.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6, stk. 2 og 3 for 2 år.
8. Valg af 2 antal bestyrelsessuppleanter for 1 år.
9. Der vælges 2 revisorer, som afgår på skift hvert andet år.
10. Valg af en revisorsuppleant.
11. Evt.
Stk. 6 Dirigent og referent godkender referatet som offentliggøres på forsamlingshusets hjemmeside
for livet i Båring Forsamlingshus.
Stk. 6 Dirigent og referent godkender referatet som offentliggøres på forsamlingshusets hjemmeside
for livet i Båring Forsamlingshus.
Stk. 7 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende. Afstemning foregår normalt ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning anvendes alene:
 Hvis vedtægterne bestemmer det
 Hvis mindst et af de fremmødte medlemmer kræver det
Når medlemmer undlader at stemme, hverken stemmer for eller imod eller afgiver ugyldige
eller blanke stemmesedler, medtælles disse ikke i antallet af afgivne stemmer.
Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis den finder det nødvendigt
eller når mindst 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom og
angiver punkt(er) til behandling.
Indkaldelsen skal angive det/de punkt(er), der er til behandling, og alene disse kan behandles.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden fire uger efter begæring er fremsat
herom.
§ 6 - Foreningens daglige ledelse
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer og 2
suppleanter, der for medlemmernes vedkommende vælges af generalforsamlingen for 2 år ad
gangen og afgår skiftevis.Stk. 2 Der vælges på lige år 2 antal medlemmer gældende for 2 år.
Der vælges på ulige år 3 antal bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Stk. 3 Der vælges for ét år 2 suppleanter, som deltager efter eget valg i bestyrelsesmøder mm.
Stk. 4 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fordeler
andre bestyrelsesopgaver imellem sig senest en uge efter generalforsamlingens afholdelse.
Der må mellem formand og kasserer ikke være personsammenfald.
Stk. 6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når den er
indkaldt til møde efter de regler, der er fastsat herfor og hvor mindst halvdelen (3) af
medlemmerne er til stede.
Stk. 7 Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
Beslutninger forudsætter, at mindst halvdelen (3) af medlemmerne har stemt herfor. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 8 Formanden sikrer for, at der føres referat over bestyrelsens beslutninger.
På husets hjemmeside over livet i Båring Forsamlingshus offentliggøres alle referater, når
bestyrelsen har godkendt disse.
Stk. 9 Bestyrelsen arbejder for at skabe arrangementer, der har til formål at støtte op om
forsamlingshusets udvikling og drift.
Forsamlingshusets bestyrelse kan afvise arrangementer, hvis et sådan ikke er i
overensstemmelses med § 2 og hvis der ikke kan sandsynliggøres en indtægt til gavn for
forsamlingshuset og/eller har et lokalt fremmende formål.
§ 7 - Regnskab og revision
Stk. 1 Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2 Regnskabsåret følger kalenderåret, dvs. 01. januar til 31. december.
Generalforsamlingen vælger for 2 år 2 revisorer, ét hvert år, til at revidere regnskabet og en
revisorsuppleant til at indtræde om nødvendigt.
Der kan aldrig udbetales overskud til medlemmerne, ligesom indbetalte beløb for medlems-
beviser ikke kan refunderes.
Stk. 3 Revisorpåtegnet regnskab skal foreligge senest 7 dage før generalforsamlingens og fremlægges senest
på generalforsamlingen.
Stk. 4 Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

§ 8 - Tegningsregler
Stk. 1 Foreningen tegnes i det daglige af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses
forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2 Kassereren administrer foreningens bankkonti, hvortil også formanden har fuldmagt til.
Sekretæren har observationsadgang.

§ 9 - Hæftelse
Stk. 1 Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til
økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem, med
mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved en retsstridig handling.

§ 10 - Vedtægtsændringer
Stk. 1 Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for vedtægtsændringen/-erne.
Vedtægtsændringer behandles på en generalforsamling, hvis medlemmerne senest 14 dage
forud er indkaldt med dagsorden og forslagenes indhold senest 7 dage før generalforsamlingen
er tilgængelige pr. E-mail eller kan rekvireres på oplyst sted i lokalområdet.
Såvel bestyrelse som medlemmer kan indgive forslag om vedtægtsændringer. Forslag til
vedtægtsændringer skal afleveres skriftligt til formanden senest 21 dage før
generalforsamlingen.

§ 11 – Opløsning
Stk. 1 Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed for at støtte
Båring Forsamlingshus, indkaldes der pr brev, E-mail og/eller husstandsomdeling til en
ekstraordinær generalforsamling med nærmede oplysning om situationen, evt. for at få valgt en
ny bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en nyvalgt bestyrelse, indkaldes der til
en ny ekstraordinær generalforsamling. En opløsning kan vedtages med almindelig flertal.
Indbetalte beløb for støttebeviser kan ikke genudbetales.
Stk. 2 Evt. overskud/formue går ved opløsning af Støtteforeningen til Båring Forsamlingshus.
§ 12
Denne vedtægt er indgivet som forslag til ændring til den hidtidige vedtægt af 1-3-2012 –
og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. februar 2019 , hvorved nærværende
vedtægt straks træder i kraft til fuld og hel erstatning af tidligere vedtægter.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. februar 2019.

Båring, den 20-02-2019.

Dirigent: Berit L. Pedersen

Referent: Kaj B. Pedersen